Ông Cấn Văn Lực

Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT, BIDV

Ông Cấn Văn Lực

Cố vấn cấp cao Chủ tịch HĐQT, BIDV

Biography