Mẫu đăng ký

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

DELEGATE INFORMATION | THÔNG TIN ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Delegate 1 - Đại biểu thứ nhất

Gender / Giới tính
Male/NamFemale/Nữ

Full Name / Họ tên (*)

Company / Công ty (*)

Business Title / Chức danh (*)

Tel/Điện thoại

Mobile / Di động (*)

E-mail (*)

Service Package / Dịch vụ đăng ký(*)

 

Delegate 2 - Đại biểu thứ hai

Gender / Giới tính
Male/NamFemale/Nữ

Full Name / Họ tên

Company / Công ty

Business Title / Chức danh

Tel/Điện thoại

Mobile / Di động

E-mail

Service Package / Dịch vụ đăng ký

     

Delegate 3 - Đại biểu thứ ba

Gender / Giới tính
Male/NamFemale/Nữ

Full Name / Họ tên

Company / Công ty

Business Title / Chức danh

Tel/Điện thoại

Mobile / Di động

E-mail

Service Package / Dịch vụ đăng ký

 

Delegate 4 - Đại biểu thứ tư

Gender / Giới tính
Male/NamFemale/Nữ

Full Name / Họ tên

Company / Công ty

Business Title / Chức danh

Tel/Điện thoại

Mobile / Di động

E-mail

Service Package / Dịch vụ đăng ký

 

CONTACT INFORMATION | THÔNG TIN LIÊN LẠC

Same Delegate 1 in Delegate Information section / Giống thông tin Đại biểu thứ nhất

Full Name / Họ tên

Mobile / Di động

E-mail

 

Mailing Address / Địa chỉ gửi thư(*)

 

BILLING INFORMATION | THÔNG TIN HÓA ĐƠN

Company name / Tên công ty

Company Address / Địa chỉ công ty

Tax code / Mã số Thuế

 

Mailing Address (for bill) / Địa chỉ gửi hóa đơn

Same mailing address in contact info section / Giống địa chỉ gửi thư trong Thông tin Liên lạc

Different Address / Địa chỉ khác

 

PAYMENT | THANH TOÁN

Bank Transfer / Chuyển khoản ngân hàngPay by cash at IDG Hanoi Office / Thanh toán tại Văn phòng IDG Hà Nội

 


If you have any queries, please contact us at
+84 977 999 094 or hong_nguyen@idg.com.vn